Świecie, 01 sierpień 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: II/2017

Termin składania wniosków: 16/08/2017 – 30/08/2017

Miejsce składania wniosków:  Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego’

ul. Chmielniki 2b 

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30

w piątek od 7:30 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z 

Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”

Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”,

Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”.

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia. 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 48 pkt. 

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 400 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 100 001,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z);

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z);

3. Biznesplan (wersja 2z);

3a) Biznesplan – tabela finansowe: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4.

3b) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z)

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5. Zasady wypełniania oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6. Karta informacyjna operacji;

7. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;

8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji; 

9. Kryteria wyboru operacji  (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

10. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

11. Zasady udzielania doradztwa

12. Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 4z);;

12a) Załącznik 1  – zestawienie finansowo – rzeczowe operacji 

12b) Załącznik 2 – wykaz  działek ewidencyjnych

12c) Załącznik 3 – kary  administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

12d) Załącznik 3 A – kary  administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

13. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z);

14. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z);

14a) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu(przykładowy wzór)

14b) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

16. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

17. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Pliki do pobrania:
Download this file (zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy.xls)zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy.xls[ ]455 kB
Download this file (zał.nr 2 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf)zał.nr 2 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf[ ]1300 kB
Download this file (zał.nr 3 do ogłoszenia - Biznesplan.doc)zał.nr 3 do ogłoszenia - Biznesplan.doc[ ]337 kB
Download this file (zał.nr 3a do ogłoszenia -  Biznesplan - tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.xls)zał.nr 3a do ogłoszenia - Biznesplan - tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.xls[ ]58 kB
Download this file (zał.nr 3b do ogłoszenia - Informacje pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu.pdf)zał.nr 3b do ogłoszenia - Informacje pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu.pdf[ ]898 kB
Download this file (zał.nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkosci przedsiebiorstwa.xls)zał.nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkosci przedsiebiorstwa.xls[ ]127 kB
Download this file (zał.nr 5 do ogłoszenia - Zasady wypelniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf)zał.nr 5 do ogłoszenia - Zasady wypelniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf[ ]884 kB
Download this file (zał.nr 6 do ogłoszenia - Karta informacyjna operacji.doc)zał.nr 6 do ogłoszenia - Karta informacyjna operacji.doc[ ]239 kB
Download this file (zał.nr 7  do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.pdf)zał.nr 7 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.pdf[ ]534 kB
Download this file (zał.nr 8  do ogłoszenia - Lista wym. dok. potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.pdf)zał.nr 8 do ogłoszenia - Lista wym. dok. potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.pdf[ ]511 kB
Download this file (zał.nr 9 do ogłoszenia - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR.pdf)zał.nr 9 do ogłoszenia - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR.pdf[ ]683 kB
Download this file (zał.nr 10 do ogłoszenia - LSR na lata 2014-2020 z dnia 19-12-2016.pdf)zał.nr 10 do ogłoszenia - LSR na lata 2014-2020 z dnia 19-12-2016.pdf[ ]2020 kB
Download this file (zał.nr 11 do ogłoszenia - zasady udzielania doradztwa.pdf)zał.nr 11 do ogłoszenia - zasady udzielania doradztwa.pdf[ ]679 kB
Download this file (zał.nr 12 do ogłoszenia - Formularz umowy o przyznaniu pomocy.pdf)zał.nr 12 do ogłoszenia - Formularz umowy o przyznaniu pomocy.pdf[ ]866 kB
Download this file (zał.nr 12a do ogłoszenia - zał. nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji.pdf)zał.nr 12a do ogłoszenia - zał. nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji.pdf[ ]209 kB
Download this file (zał.nr 12b do ogłoszenia - zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf)zał.nr 12b do ogłoszenia - zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]179 kB
Download this file (zał.nr 12c do ogłoszenia - zał. nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publiczne.pdf)zał.nr 12c do ogłoszenia - zał. nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publiczne.pdf[ ]542 kB
Download this file (zał.nr 12d do ogłoszenia - zał. nr 3a - kary adm. za naruszenie przepisów o zam. pub. po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r..pdf)zał.nr 12d do ogłoszenia - zał. nr 3a - kary adm. za naruszenie przepisów o zam. pub. po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r..pdf[ ]589 kB
Download this file (zał.nr 13 do ogłoszenia - Formularz wniosku o płatność.xls)zał.nr 13 do ogłoszenia - Formularz wniosku o płatność.xls[ ]239 kB
Download this file (zał.nr 14 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf)zał.nr 14 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf[ ]1539 kB
Download this file (zał.nr 14a do ogłoszenia - Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xls)zał.nr 14a do ogłoszenia - Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xls[ ]50 kB
Download this file (zał.nr 14b do ogłoszenia - Informacje pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji  Biznesplanu.pdf)zał.nr 14b do ogłoszenia - Informacje pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu.pdf[ ]371 kB
Download this file (zał.nr 15 do ogłoszenia - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls)zał.nr 15 do ogłoszenia - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls[ ]141 kB
Download this file (zał.nr 16 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf)zał.nr 16 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf[ ]503 kB
Download this file (zał.nr 17 do ogłoszenia - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia.pdf)zał.nr 17 do ogłoszenia - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia.pdf[ ]511 kB