Drukuj
Odsłony: 273

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia

Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B o godz. 10:00.

Posiedzenie poświęcone będzie ocenie i wyborowi do finansowania operacji złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków nr I/2018 działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym podejmowanie działalności gospodarczej. 

W odpowiedzi na nabór złożono 12 wniosków o przyznanie pomocy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawdzenia quorum obrad. 

5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Ocena wniosków pod względem:

a. zgodności operacji z LSR

b. zgodności operacji z kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.

8. Zamknięcie posiedzenia