Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"


Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 04 wrzesień 2018 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 10:00.
Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru projektów składanych przez podmioty inne niż LGD, złożonych w naborze:
Numer naboru LGD: I/RPO/EFRR/2018
Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18

w zakresie tematycznym: REWITALIZACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA, w odpowiedzi na który wpłynęło 5 wniosków;

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie protokolanta
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Sprawdzenia quorum obrad
5. Stwierdzenie prawomocności obrad
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
7. Ocena wniosków pod względem:
a. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
b. zgodności projektu z kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty dofinansowania
8. Zamknięcie posiedzenia.