Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia

Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 9 października 2018r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B o godz. 10:00.

Posiedzenie poświęcone będzie ocenie i wyborowi do finansowania operacji złożonych
w odpowiedzi na:

·         nabór wniosków nr IV/2018 działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej (Infrastruktura kulturalna)W odpowiedzi na nabór złożono 8 wniosków o przyznanie pomocy.

·         nabór wniosków nr VI/2018 działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. W odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy.

·         nabór wniosków nr X/2018 działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej (Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna)W odpowiedzi na nabór złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawdzenia quorum obrad. 

5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Ocena wniosków pod względem:

a. zgodności operacji z LSR

b. zgodności operacji z kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.

8. Zamknięcie posiedzenia