Informacja z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr XI/2018, nr XII/2018  i nr XIV/2018 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Rada Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" w dniu 04 grudnia 2018 r. dokonała oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji w zakresie tematycznym:

  • nabór XI/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • nabór XII/2018 - Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
  • nabór XIV/2018 - Sieciowanie w zakresie usług turystycznych

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” dostępnych na stronie internetowej LGD.