Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2019 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 10:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru projektów składanych przez podmioty inne niż LGD, złożonych w naborze:

Numer naboru LGD: III/RPO/EFRR/2019

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-261/19

 w zakresie tematycznym: REWITALIZACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA, w odpowiedzi na który wpłynęło 5 wniosków;

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Powołanie protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Sprawdzenia quorum obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7. Ocena wniosków pod względem:

a. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P

b. zgodności projektu z kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty dofinansowania

8. Zamknięcie posiedzenia.