Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2019r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B o godz. 9:00.

Posiedzenie poświęcone będzie ocenie i wyborowi do finansowania operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr I/2019 z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym podejmowanie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na konkurs złożono 16 wniosków o przyznanie pomocy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Powołanie protokolanta.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Sprawdzenia quorum obrad.  
  5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  7. Ocena zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz ustalenie kwot wsparcia.
  8. Zamknięcie posiedzenia