Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia 
Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2019 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B o godz. 9:00.

Posiedzenie poświęcone będzie ocenie i wyborowi do finansowania operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr II/2019 z działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
W odpowiedzi na konkurs złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy.
Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia.
2.      Powołanie protokolanta.
3.      Przedstawienie porządku obrad.
4.      Sprawdzenia quorum obrad.  
5.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
6.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7.      Ocena zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz ustalenie kwot wsparcia.
8.      Zamknięcie posiedzenia