WSPARCIE NA INWESTYCJE

 

Wdniu 29 sierpnia 2019 r. w Toruniu Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”[LGD] podpisała umowę o dofinansowanie projektu grantowego pt. „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu grantowego jest ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru LGD poprzez udzielenie wsparciagrantowego na inwestycje 50 mikro i małym przedsiębiorstwom, mających siedzibę na obszarze LGD, z wyłączeniem obszaru miasta Świecie, do 30-06-2021 roku.

 

Pomoc przyznawana jest w formie REFUNDACJI.Wsparciestanowi POMOC DE MINIMIS.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne wynosido 70%.

Wymagany jest wkład własny prywatny, pieniężny nie mniejszy niż 30%wydatków kwalifikowalnych.

Wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych projektu dofinansowanego grantem wynosi 87 714,29 zł.

 

Formą pomocy jest GRANT(dotacja bezzwrotna) w wysokości minimum30 000,00 złmaksimum60 000,00 zł, który można przeznaczyć na zakupy inwestycyjne (m.in. zakup sprzętu, urządzeń, maszyn produkcyjnych i/lub usługowych oraz inne wyposażenie). Efektem inwestycji ma być nowy lub udoskonalony produkt/usługa we wspieranym przedsiębiorstwie.

 

Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują koszty kwalifikowalne związane z:

a) pracami budowlanymi w miejscu inwestycji u Grantobiorcy;

b) zakupem samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą oraz zakupem motocykli.

 

WAŻNE:

Ze wsparcia wykluczeni są rolnicy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pozostający na KRUS.

Wsparcie może otrzymać tylko istniejące przedsiębiorstwo, tj. takie, które faktycznie funkcjonuje na terenie LGD przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu, a nie wyłącznie zarejestrowane.

Projekt grantowy nie wspiera zakładania działalności gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych aktywów trwałych.

 

Na przełomie września i października2019r. planowane jest spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców. Szczegóły pojawią się na stronie www.lgdswiecie.pl.

 

 

Galeria z uroczyści podpisania umów w ramach RPO i PROW w dniu 29 sierpnia 2019r. w Toruniu:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34690-wsparcie-dla-seniorow-termomodernizacja-budynkow-przedsiebiorczosc-na-wsi-wreczylismy-umowy-prow-i-rpo