Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia 
Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 03 grudnia 2019 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B o godz. 10:00.

Posiedzenie poświęcone będzie ocenie i wyborowi do finansowania operacji złożonych w związku z naborami wniosków:

  • nr III/2019 – zakres tematyczny „Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności”
  • nr V/2019 – zakres tematyczny „Działania promocyjne obszaru objętego LSR”

z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W odpowiedzi na konkurs nr III/2019 złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy. W odpowiedzi na konkurs nr V/2019 złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Powołanie protokolanta.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Sprawdzenia quorum obrad.
  5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  7. Ocena zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz ustalenie kwot wsparcia.
  8. Zamknięcie posiedzenia