Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia 
Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019r r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 10:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na pięć ogłoszeń o naborze wniosków o powierzenie grantu:

1.   Numer X/RPO/EFS/2019, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: A) KLUBY SAMOPOMOCY, B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE, w odpowiedzi na który wpłynęło 0 wniosków;

2.   Numer XI/RPO/EFS/2019, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: C) KLUBY MŁODZIEŻOWE, F) INNE Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM, w odpowiedzi na który wpłynęły 3 wnioski;

3.    Numer XII/RPO/EFS/2019, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: D) KLUBY PRACY, E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA, w odpowiedzi na który wpłynął 1 wniosek;

4.   Numer XIII/RPO/EFS/2019, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH, B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, C) INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w odpowiedzi na który wpłynęły 3 wnioski. 

5.  Numer XIV/RPO/EFS/2019, w zakresie tematycznym: Ekonomia społeczna, w odpowiedzi na który wpłynęły 2 wnioski. W dniu 25 listopada jeden wnioskodawca wycofał wniosek.

Łącznie złożonych zostało 9 wniosków o powierzenie grantów, do oceny przedłożonych zostanie 8 wniosków o powierzenie grantu.

 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Powołanie protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Sprawdzenia quorum obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7. Ocena wniosków pod względem:

a. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P

b. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty grantu

8. Zamknięcie posiedzenia.