Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia 
Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B o godz. 9:00.

Posiedzenie poświęcone będzie ocenie i wyborowi do finansowania operacji złożonych w związku z naborami wniosków:

·  nr VI/2019 – zakres tematyczny „Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego”

·  nr VII/2019 – zakres tematyczny „Rozwój przedsiębiorczości”

·  nr VIII/2019 – zakres tematyczny „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W odpowiedzi na konkurs nr VI/2019 złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy.

W odpowiedzi na konkurs nr VII/2019 złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy.

W odpowiedzi na konkurs nr VIII/2019 złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy.

 

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Powołanie protokolanta.

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Sprawdzenia quorum obrad.

5.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

6.     Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7.     Ocena zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz ustalenie kwot wsparcia.

8.     Zamknięcie posiedzenia