Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniach od 14 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B oraz w trybie obiegowym.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru projektów składanych przez podmioty inne niż LGD, złożonych w naborze:

Numer naboru LGD: IV/RPO/EFRR/2019

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-339/2019

 w zakresie tematycznym: REWITALIZACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA, w odpowiedzi na który wpłynęło 6 wniosków.