Ważny komunikat dla beneficjentów PROW

Na stronie Poleskiej Sieci LGD www.pslgd.pl zamieszczono pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

·       zachowania terminu realizacji operacji,

·       podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

·       wykonywania działalności gospodarczej,

·       osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,

·       utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,

·       poniesienia kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji,

·       realizacji zadań w ramach projektu grantowego,

·       zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

·       zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.