Zapraszamy do konsultacji dokumentów:

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR 

Zmiany w LSR wynikają z:

  •        Przesunięcia oszczędności w zakresach tematycznych finansowanych w ramach PROW na zakres tematyczny „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.  Z dokonanej analizy wynika, że zagrożone jest nie osiągnięcie wskaźnika „liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie”.
  •        Wystąpienia znacznych oszczędności w zakresie tematycznym „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza” w Osi 7. Z uwagi na zakończenie realizacji konkursów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych LGD proponuje się przeniesienie kwoty 1.100.000,00 zł na granty inwestycyjne dla firm w ramach Osi 7.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w planie działania za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego

UWAGA !!! ze względu na sytuację konsultacje wyłącznie drogą mailową !