Informacja z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

 

W dniu 20 października 2020r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" dokonała oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie tematycznym „Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, typy projektów: 1c, 1f.

Posiedzenie dotyczyło oceny projektów objętych wnioskami o powierzenie grantu złożonych w ramach Ogłoszenia o naborze numer XV/RPO/EFS/2020

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania na zasadach określonych w Procedurze oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny, stanowiącej załącznik do ww. Ogłoszenia oraz dostępnej na stronie internetowej LGD.