Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia 
Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniach2, 3 i 4 grudnia 2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B o godz. 9:00.

Posiedzenie poświęcone będzie ocenie i wyborowi do finansowania operacji złożonych w związku z naborem wniosków:

·  nr V/2020 – zakres tematyczny „Podejmowanie działalności gospodarczej’

z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W odpowiedzi na konkurs złożono 10 wniosków o przyznanie pomocy.