Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

 

 

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniach 16 i 17 lutego 2021 r. (wtorek i środa) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 09:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr I/G/RPO/EFRR/2020 w zakresie tematycznym typ projektu: TYP 2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach naboru złożone zostały łącznie 52 wnioski o powierzenie grantów.