Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabory numer:

a) XXII/RPO/EFS/2022 w zakresie tematycznym Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: e) aktywizacja społeczno-zawodowa;

b) XXIII/RPO/EFS/2022 w zakresie tematycznym Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji;