Procedury RPO - EFS Granty

Wybór projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji odbywa się w oparciu o przyjęte przez zarząd LGD procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR .

Przed przystąpieniem do ubiegania się o środki w ramach LSR należy zapoznać się z obwiązującymi procedurami oceny wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.