Wizyta Studyjna do Torunia

W dniu 04 grudzień 2017r. LGD przeprowadziła jednodniową wizytę studyjną pt. „Dobre praktyki przeciw wykluczeniu społecznemu” dla 15 potencjalnych beneficjentów reprezentujących ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe specjalizujące się we wspieraniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz liderów społecznych i członków Rady LGD.

Wyjazd studyjny miał na celu przybliżenie uczestnikom dobrych praktyk działań prowadzonych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co wpłynie na aplikowanie o środki finansowe na realizację projektów objętych grantem w ramach LSR, Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020. 

Wizyta odbyła się w siedzibie Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu, gdzie uczestnicy wyjazdu zapoznali się m.in. z modelem zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną, funkcjonowaniem mieszkalnictwa treningowego, udzielaniem wsparcia opiekunom osób wymagających całodobowej opieki, działalnością Środowiskowego Klubu Samopomocy i dwunastu Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz ze spacerami studyjnymi po obiektach. 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.