kolor z rzeczpospolita polska

Świecie, 07 maja 2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: III/2018

Termin składania wniosków: 22/05/2018 – 08/06/2018

Miejsce składania wniosków:            Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul. Chmielniki 2b

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30

w piątek od 7:30 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji:  Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z

 • Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
 • Celem szczegółowym „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku”,
 • Przedsięwzięciem „Aktywny obszar LGD - EFRROW”,

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku
nr 5 do
ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 12 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 510 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 130 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły
  w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
 • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty
  w biurze LGD. Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
 4. Karta informacyjna operacji
 5. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;
 6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;
 7. Kryteria wyboru operacji (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz
  z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
  1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
  2. Zasady udzielania doradztwa
  3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 6z);

10a) załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji;

10b) załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych;

10c) załącznik nr 3 – kary administracyjne;

10d) załącznik 3a – kary administracyjne

11. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z);

11a) Załącznik do WoP - dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z)

12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z).

13. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

EFS