Uwaga przedsiębiorcy! Zapraszamy do konsultacji

Na przełomie II i III kwartału 2018 LGD planuje ogłosić nabór wniosków na wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LSR.

Zapraszamy wszystkich do konsultacji dokumentu

Kryteria oceny i wyboru projektu zakupu inwestycyjnego objętego grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 7, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Szczegóły w Panelu Konsultacyjnym LSR 2014-2020

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPARCIU INWESTYCYJNYM:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 realizuje Projekt na podstawie Umowy nr WP-II-D.433.7.4.2018 o dofinansowanie Projektu grantowego „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw” nr RPKP.07.01.00-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formą wsparcia jest grant w wysokości do 100 tys. zł, który można przeznaczyć głównie na zakupy inwestycyjne (m. in. urządzeń, maszyn produkcyjnych lub usługowych oraz ich instalację oraz inne wyposażenie) – okres trwałości 3 lata od momentu wypłaty refundacji.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

Obligatoryjne jest utworzenie miejsca pracy (trwałość miejsca pracy – 2 lata od momentu wypłaty refundacji).

O wsparcie może ubiegać się wyłącznie:

•             mikroprzedsiębiorstwo,

•             małe przedsiębiorstwo

mające zarejestrowaną działalność na obszarze wiejskim powiatu świeckiego, tj. w gminie Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe (w tym obszar miejski), Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie. Ze wsparcia wyłączony jest obszar miasta Świecie.

Pomoc przyznawana jest w wysokości do 70 % kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji. Wymagany jest wkład własny – minimum 30 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęcie realizacji projektu zakupu inwestycyjnego – PO PODPISANIU UMOWY O UDZIELENIE GRANTU.

!!! OBOWIĄZEK WNIOSKODAWCY - wymagane sprawdzenie w odpowiednich instytucjach czy planowana inwestycja nie wymaga odpowiednich pozwoleń, decyzji środowiskowych, innych czynności mających wpływ na gotowość projektu do realizacji.

Szczegóły pojawią się na stronie www.lgdswiecie.pl