Świecie, data 14 maj 2018r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: III/RPO/EFS/2018

 

Typ projektu (SzOOP): TYP 1.

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: D) KLUBY PRACY, E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020

 

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD - EFS

Cel szczegółowy LSR: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku.

 

Cel ogólny LSR: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 20123 roku.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 28 maj 2018r.

Termin, do którego można składać wnioski – 15 czerwiec 2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – III kwartał 2018r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b, w godzinach pracy biura, tj. w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, w piątek od 8:00 do 15:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdswiecie.pl -zakładka NABORY- i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

lub

  1. poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?  

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

d) kluby pracy,

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka

Wysokość maksymalna grantu wynosi 150.000,00. zł i stanowi 85% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 900.000,00 PLN.

VIII. WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

  1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,
  2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,
  3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień wydłuża 45-dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny i wyboru projektu o 7 dni.

IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdswiecie.pl zakładka NABORY) i w biurze LGD.

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” czynnego w godzinach: od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątki od godz. 8:00 do 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki dotyczące Ogłoszenia o naborze wniosków:

Załącznik nr 1 wzór - Wniosek o powierzenie grantu

Załącznik nr 2 wzór - Budżet projektu- zał. nr 1 do wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyodrębnionym e-mail – zał. nr 3 do wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 4 Kryteria oceny i wyboru projektów EFS

Załącznik nr 5 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS

Załącznik nr 6 wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa

Załącznik nr 7 Wzór - Umowa o powierzenie grantu (EFS)

Załącznik nr 8 wzór - Karta oceny zgodności projektu z LSR

Załącznik nr 9 wzór - Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik nr 24 Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 29 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Załącznik nr 30 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

Załącznik nr 31 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Załącznik nr 31a Lista spr. do weryfik. czy dany certyfikat dokument można uznać za kwalifikację

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020

Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, nabór III/2018

Materiały pomocnicze:

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu EFS

FAQ Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe

Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej

Zasady udzielania doradztwa.