Deklaracje członkowskie

Zgodnie ze statutem Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego może być:

a) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, wskaże osobę reprezentującą osobę prawną w LGD, złoży deklarację członkowską.

b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą na obszarze LGD, która złoży deklarację przystąpienia do LGD,

c) osoba fizyczna, która działa na rzecz rozwoju obszaru LGD i złoży deklarację przystąpienia do LGD wraz z rekomendacją swojego środowiska w ilości minimum 5 osób,

d) osoba fizyczna będąca mieszkańcem jednej z gmin z obszaru LGD, która złoży deklarację przystąpienia do LGD wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania.