Świecie, 21 marca 2019 r.

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: I/2019

Termin składania wniosków: 08/04/2019 – 26/04/2019

Miejsce składania wniosków:            Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

                                                           ul. Chmielniki 2b

                                                           86-100 Świecie

                                                           od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30

                                                           w piątek od 7:30 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z

 • Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
 • Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”,
 • Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”,

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  6 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 25 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 750 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły
  w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
 • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty
  w biurze LGD. Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1.      Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);

2.      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);

3.      Biznesplan (wersja 3z);

3a) Biznesplan – tabele finansowe: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4.

3b) Informacje pomocnicze  przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 3z);

4.      Karta informacyjna operacji

5.      Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;

6.   Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;

7.   Kryteria wyboru operacji  (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

8.    Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

9.    Zasady udzielania doradztwa

10.  Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 4z);

10a) załącznik – wykaz działek ewidencyjnych

10b) załącznik – formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

10c) załącznik – informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularzu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

11.  Formularz wniosku o płatność (wersja 3z);

11a) załącznik – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

11b) załącznik – sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)

11c) informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu;

12.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z);

13.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

14. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

15.Klauzula RODO

Pliki do pobrania:
Download this file (1.1. Formularz WoPP - 3z.xls)1.1. Formularz WoPP - 3z.xls[ ]424 kB
Download this file (2. Instrukcja wypełniania WoPP - 3z.pdf)2. Instrukcja wypełniania WoPP - 3z.pdf[ ]816 kB
Download this file (3. Biznesplan.doc)3. Biznesplan.doc[ ]388 kB
Download this file (3a. Biznesplan tanele pomocnicze.xls)3a. Biznesplan tanele pomocnicze.xls[ ]111 kB
Download this file (3b. Biznesplan - informacja pomocnicza 3z.pdf)3b. Biznesplan - informacja pomocnicza 3z.pdf[ ]1056 kB
Download this file (4. Karta informacyjna operacji.doc)4. Karta informacyjna operacji.doc[ ]244 kB
Download this file (5. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.pdf)5. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.pdf[ ]194 kB
Download this file (6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.pdf)6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.pdf[ ]165 kB
Download this file (7. kryteria wyboru operacji.pdf)7. kryteria wyboru operacji.pdf[ ]215 kB
Download this file (8. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Gminy Powiatu Świeckiego.pdf)8. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Gminy Powiatu Świeckiego.pdf[ ]2627 kB
Download this file (9. Zasady udzielania doradztwa.pdf)9. Zasady udzielania doradztwa.pdf[ ]652 kB
Download this file (10. umowa przyznania pomocy - 4z.pdf)10. umowa przyznania pomocy - 4z.pdf[ ]735 kB
Download this file (10a. zalacznik - wykaz działek ewidencyjnych.pdf)10a. zalacznik - wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]179 kB
Download this file (10b. załącznik - Formularz informacji monitorujacej z realizacji biznesplanu.pdf)10b. załącznik - Formularz informacji monitorujacej z realizacji biznesplanu.pdf[ ]301 kB
Download this file (10c. załacznik - informacja pomocnicza przy wypełnianiu Formularza informacji z realizacji Biznaesplanu.pdf)10c. załacznik - informacja pomocnicza przy wypełnianiu Formularza informacji z realizacji Biznaesplanu.pdf[ ]521 kB
Download this file (11. Formularz WoP - 3z.xls)11. Formularz WoP - 3z.xls[ ]213 kB
Download this file (11a. Zalacznik - Wykaz Faktur.xls)11a. Zalacznik - Wykaz Faktur.xls[ ]67 kB
Download this file (11b. załącznik - Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xls)11b. załącznik - Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xls[ ]62 kB
Download this file (11c. załącznik - informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu.pdf)11c. załącznik - informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu.pdf[ ]369 kB
Download this file (12. Instrukcja wypełniania WoP - 3z.pdf)12. Instrukcja wypełniania WoP - 3z.pdf[ ]1171 kB
Download this file (13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie . o pomoc de minimis.xls)13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie . o pomoc de minimis.xls[ ]135 kB
Download this file (14. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.pdf)14. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.pdf[ ]180 kB
Download this file (15. Klauzula RODO 19.2.pdf)15. Klauzula RODO 19.2.pdf[ ]602 kB