Świecie, 30 grudnia 2019 r.

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez

podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: VI/2019

 Termin składania wniosków: 13/01/2020 – 04/02/2020

 Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego’

ul. Chmielniki 2b

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00

w piątek od 8:00 do 14:30

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji: Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

  • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

 Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z

  • Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
  • Celem szczegółowym „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku”,
  • Przedsięwzięciem „Aktywny obszar LGD - EFRROW”,

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  6 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 12 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 90 053,41 zł

Kwota EFRROW: 57 300,98 zł

limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW

Wysokość pomocy: do 90 053,41 zł (nie dotyczy jednostki sektora finansów publicznych).

Intensywność pomocy:

·     do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

 Załączniki do ogłoszenia: 

1.     Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);

2.     Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);

3.     Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);

4.     Karta informacyjna operacji

5.     Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;

6.     Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;

7.     Kryteria wyboru operacji  (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;

8.     Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;

9.     Zasady udzielania doradztwa

10.  Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 7z);

10a) załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji;

10b) załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych;

10c) załącznik nr 3 – kary administracyjne;

10d) załącznik 3a – kary administracyjne;

11.  Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu  nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji;

11a) Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

11b) Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

12.  Formularz wniosku o płatność (wersja 4z);

 12a) Załącznik do WoP - dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 4z);

13.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z);

14.  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

15. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej - RODO 

Pliki do pobrania:
Download this file (zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls)zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls[ ]651 kB
Download this file (zał.nr 2 do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls)zał.nr 2 do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls[ ]341 kB
Download this file (zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf)zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf[ ]1368 kB
Download this file (zał.nr 4 do ogłoszenia - Karta informacyjna operacji.doc)zał.nr 4 do ogłoszenia - Karta informacyjna operacji.doc[ ]225 kB
Download this file (zał.nr 5 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc)zał.nr 5 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc[ ]390 kB
Download this file (zał.nr 6 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunk przyzn pomo oraz kryt wyb oper.doc)zał.nr 6 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunk przyzn pomo oraz kryt wyb oper.doc[ ]303 kB
Download this file (zał.nr 7 do ogłoszenia - kryteria wyboru operacji - Infrastruktura drogowa.pdf)zał.nr 7 do ogłoszenia - kryteria wyboru operacji - Infrastruktura drogowa.pdf[ ]2777 kB
Download this file (zał.nr 8 do ogłoszenia - Lokalna Strtegia Rozwoju LGD Gminy Powiatu Świeckiego - 18-11-2019.pdf)zał.nr 8 do ogłoszenia - Lokalna Strtegia Rozwoju LGD Gminy Powiatu Świeckiego - 18-11-2019.pdf[ ]1656 kB
Download this file (zał.nr 9 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf)zał.nr 9 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf[ ]717 kB
Download this file (zał.nr 10 do ogłoszenia - Formularz Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załacznikami- wersja 7z.pdf)zał.nr 10 do ogłoszenia - Formularz Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załacznikami- wersja 7z.pdf[ ]866 kB
Download this file (zał.nr 10a do ogłoszenia - Zalacznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf)zał.nr 10a do ogłoszenia - Zalacznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf[ ]208 kB
Download this file (zał.nr 10b do ogłoszenia - Zalacznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf)zał.nr 10b do ogłoszenia - Zalacznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]179 kB
Download this file (zał.nr 10c do ogłoszenia - Zalacznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf)zał.nr 10c do ogłoszenia - Zalacznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf[ ]533 kB
Download this file (zał.nr 10d do ogłoszenia - Zalacznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publiczn.pdf)zał.nr 10d do ogłoszenia - Zalacznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publiczn.pdf[ ]655 kB
Download this file (zał.nr 11 do ogłoszenia - formularz umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu  nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji.pdf)zał.nr 11 do ogłoszenia - formularz umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji.pdf[ ]549 kB
Download this file (zał.nr 11a do ogłoszenia - Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemunabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf)zał.nr 11a do ogłoszenia - Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemunabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf[ ]430 kB
Download this file (zał.nr 11b do ogłoszenia - Załącznik nr 2 do um o przyzn pom następ prawnemu - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf)zał.nr 11b do ogłoszenia - Załącznik nr 2 do um o przyzn pom następ prawnemu - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf[ ]180 kB
Download this file (zał.nr 12 do ogłoszenia - formularz wniosku o płatność - wersja 4z.xls)zał.nr 12 do ogłoszenia - formularz wniosku o płatność - wersja 4z.xls[ ]375 kB
Download this file (zał.nr 12a do ogłoszenia - Dod. arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - wersja 4z.xls)zał.nr 12a do ogłoszenia - Dod. arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - wersja 4z.xls[ ]106 kB
Download this file (zał.nr 13 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z.pdf)zał.nr 13 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z.pdf[ ]1451 kB
Download this file (zał.nr 14 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.doc)zał.nr 14 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.doc[ ]309 kB
Download this file (zał.nr 15 do ogłoszenia - Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej RODO.pdf)zał.nr 15 do ogłoszenia - Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej RODO.pdf[ ]602 kB