Świecie, 30 grudnia 2019 r.

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez

podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: VII/2019

Termin składania wniosków: 13/01/2020 – 04/02/2020

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul. Chmielniki 2b

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00

w piątek od 8:00 do 14:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji:   Rozwój przedsiębiorczości

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z

·     Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”

·     Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”,

·     Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”,

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 11 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  12 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 15 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 512 449,00 zł

Kwota wsparcia:

        Minimalna - 101 000,00 zł

Maksymalna - 125 000,00 zł

Intensywność pomocy: 70% kosztów kwalifikowalnych

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia: 

1.     Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);

2.     Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);

3.     Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);

4.     Biznesplan (wersja 3z);

5.     Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów (wersja 3z);

6.     Biznesplan – tabele finansowe: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4.;

7.     Informacje pomocnicze  przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 3z);

8.     Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;

9.     Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa;

10.  Karta informacyjna operacji

11.  Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;

12.   Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;

13.   Kryteria wyboru operacji  (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;

14.  Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;

15.  Zasady udzielania doradztwa

16.  Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 7z);

      16a) załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji;

      16b) załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych;

     16c) załącznik nr 3 – kary administracyjne;

     16d) załącznik 3a – kary administracyjne;

17.   Formularz umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu  nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji;

     17a) załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

     17b) załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu - Wykaz działek ewidencyjnych;

18.  Formularz wniosku o płatność (wersja 4z);

     18a) załącznik do WoP - dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 4z);

     18b) załącznik do WoP – sprawozdanie z realizacji Biznesplanu;

     18c) informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu;

19.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z);

20.  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;

21.  Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej RODO;

22.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Pliki do pobrania:
Download this file (zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls)zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls[ ]651 kB
Download this file (zał.nr 2 do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls)zał.nr 2 do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls[ ]341 kB
Download this file (zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf)zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf[ ]1368 kB
Download this file (zał.nr 4 do ogloszenia - Biznesplan - wersja 3z.doc)zał.nr 4 do ogloszenia - Biznesplan - wersja 3z.doc[ ]384 kB
Download this file (zał.nr 5 do ogłoszenia - Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów - wersja 3z.doc)zał.nr 5 do ogłoszenia - Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów - wersja 3z.doc[ ]384 kB
Download this file (zał.nr 6 do ogłoszenia - Biznesplan - tabele finansowe 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4;.xls)zał.nr 6 do ogłoszenia - Biznesplan - tabele finansowe 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4;.xls[ ]80 kB
Download this file (zał.nr 7 do ogłoszenia - Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 3z.pdf)zał.nr 7 do ogłoszenia - Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 3z.pdf[ ]1056 kB
Download this file (zał.nr 8 do ogłoszenia - Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.xls)zał.nr 8 do ogłoszenia - Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.xls[ ]144 kB
Download this file (zał.nr 9 do ogłoszenia - Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf)zał.nr 9 do ogłoszenia - Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf[ ]884 kB
Download this file (zał.nr 10 do ogłoszenia - Karta informacyjna operacji.doc)zał.nr 10 do ogłoszenia - Karta informacyjna operacji.doc[ ]236 kB
Download this file (zał.nr 11 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc)zał.nr 11 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc[ ]391 kB
Download this file (zał.nr 12 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunk przyzn pomo oraz kryt wyb oper.doc)zał.nr 12 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunk przyzn pomo oraz kryt wyb oper.doc[ ]303 kB
Download this file (zał.nr 13 kryteria wyboru operacji - mikro i małe.pdf)zał.nr 13 kryteria wyboru operacji - mikro i małe.pdf[ ]3729 kB
Download this file (zał.nr 14 do ogłoszenia - Lokalna Strtegia Rozwoju LGD Gminy Powiatu Świeckiego - 18-11-2019.pdf)zał.nr 14 do ogłoszenia - Lokalna Strtegia Rozwoju LGD Gminy Powiatu Świeckiego - 18-11-2019.pdf[ ]1656 kB
Download this file (zał.nr 15 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf)zał.nr 15 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf[ ]717 kB
Download this file (zał.nr 16 do ogłoszenia - Formularz Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załacznikami- wersja 7z.pdf)zał.nr 16 do ogłoszenia - Formularz Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załacznikami- wersja 7z.pdf[ ]866 kB
Download this file (zał.nr 16a do ogłoszenia - Zalacznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf)zał.nr 16a do ogłoszenia - Zalacznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf[ ]208 kB
Download this file (zał.nr 16b do ogłoszenia - Zalacznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf)zał.nr 16b do ogłoszenia - Zalacznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]179 kB
Download this file (zał.nr 16c do ogłoszenia - Zalacznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf)zał.nr 16c do ogłoszenia - Zalacznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf[ ]533 kB
Download this file (zał.nr 16d do ogłoszenia - Zalacznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publiczn.pdf)zał.nr 16d do ogłoszenia - Zalacznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publiczn.pdf[ ]655 kB
Download this file (zał.nr 17 do ogłoszenia - formularz umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu  nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji.pdf)zał.nr 17 do ogłoszenia - formularz umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji.pdf[ ]549 kB
Download this file (zał.nr 17a do ogłoszenia - Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemunabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf)zał.nr 17a do ogłoszenia - Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemunabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf[ ]430 kB
Download this file (zał.nr 17b do ogłoszenia - Zał. nr 2 do um o przyzn pom następ prawnemu - Wykaz działek ewidencyjnych.pdf)zał.nr 17b do ogłoszenia - Zał. nr 2 do um o przyzn pom następ prawnemu - Wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]180 kB
Download this file (zał.nr 18 do ogłoszenia - formularz wniosku o płatność - wersja 4z.xls)zał.nr 18 do ogłoszenia - formularz wniosku o płatność - wersja 4z.xls[ ]375 kB
Download this file (zał.nr 18a do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - wersja 4z.xls)zał.nr 18a do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - wersja 4z.xls[ ]106 kB
Download this file (zał.nr 19 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z.pdf)zał.nr 19 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z.pdf[ ]1451 kB
Download this file (zał.nr 20 do ogłoszenia - Plan. do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięci.doc)zał.nr 20 do ogłoszenia - Plan. do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięci.doc[ ]308 kB
Download this file (zał.nr 21 do ogłoszenia - Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej RODO.pdf)zał.nr 21 do ogłoszenia - Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej RODO.pdf[ ]602 kB
Download this file (zał.nr 22 do ogłoszenia - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls)zał.nr 22 do ogłoszenia - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls[ ]141 kB