Drukuj
Odsłony: 359

Dokument nr 2 do Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach LSR

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, EFS.

 

Świecie, data04 marzec 2022 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer naboru: XXIII/RPO/EFS/2022

 

Typ projektu: (zgodnie z LSR/SzOOP)

TYP 2.DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.:

A)USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH,

B)LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ,

C)INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020:

 

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Przedsięwzięcie:Aktywny obszar LGD - EFS

 

Cel szczegółowy:Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

 

Cel ogólny: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 11:

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 21 marzec 2022 rok

Termin, do którego można składać wnioski – 30 marzec 2022 rok

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2022

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b, w godzinach pracy biura, tj. w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek od 7:30 do 15:00.

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdswiecie.pl-zakładka NABORY- i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf)należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a)      osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

lub

b)      poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do biura LGD.

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.

 

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegaćwszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

·       Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a.       usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b.      lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c.       inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalnagrantu wynosi50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego –co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 189 688,56PLN.

 

VIII. WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

a)      dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,

b)      dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,

c)       informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

Zasady wzywania podmiotu do złożenia wyjaśnień/dokumentów zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, stanowiących załącznik do Ogłoszenia.

 

IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadachudzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdswiecie.pl zakładka NABORY) i w biurze LGD. 

 

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradczew zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwastanowią załącznik do Ogłoszenia.

 

Dodatkowe informacje:

Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.