OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: I/2023

Limit dostępnych środków w naborze:

140 000,00 EUR

(560 000,00  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

 

 

Termin składania wniosków: 28/04/2023 – 16/05/2023

Miejsce składania wniosków:            Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul. Chmielniki 2b

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00

w piątek od 8:00 do 14:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z

·     Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”

·     Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”,

·     Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”,

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 25 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia: 62 222,22 PLN

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły
    w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty
    w biurze LGD. Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

 

1.      Formularz Wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

2.      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

3.      Biznesplan (wersja 5z)

4.      Informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z)

5.      Tabele finansowe do Biznesplanu (wersja 5z)

6.      Informacja dla nabywcy/następcy

7.      Karta informacyjna operacji

8.      Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;

9.      Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;

10.   Kryteria wyboru operacji  (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz
z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

11.   Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

12.   Zasady udzielania doradztwa

13.   Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

14.   Załącznik nr 2 do Umowy - wykaz działek ewidencyjnych (wersja 6z)

15.   Załącznik nr 3 do Umowy - Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu (wersja 6z)

16.   Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (wersja 6z)

17.   Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (wersja 6z)

18.   Załącznik nr 6 do Umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO (wersja 6z)

19.   Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy Beneficjenta

20.   Załącznik do Umowy – Oświadczenie małżonka następcy/nabywcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

21.   Załącznik do Umowy - Oświadczenie następcy/nabywcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

22.   Załącznik do Umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO następca/nabywca

23.   Załącznik do Umowy - wykaz działek ewidencyjnych (następca/nabywca)

24.   Formularz Wniosku o płatność (wersja 5z)

25.   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

26.   Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (wersja 5z)

27.   Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

28.   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

29.   Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

30.   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

31.   Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

32.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

33.   Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Pliki do pobrania:
Download this file (załaczniki do ogłoszenia nr I-2023.zip)załaczniki do ogłoszenia nr I-2023.zip[ ]16813 kB