Drukuj
Odsłony: 1053

Świecie, data 08 październik 2018r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 

Numer naboru: VIII/RPO/EFS/2018

 

Typ projektu (SzOOP):TYP 2.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.:

A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH,

B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ,

C) I INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ.

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020

 

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie LSR:Aktywny obszar LGD - EFS

Cel szczegółowy LSR:Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku.

 

Cel ogólny LSR: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Działanie 11.1

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 22 październik 2018r.

Termin, do którego można składać wnioski – 09 listopad 2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019r.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b, w godzinach pracy biura, tj. w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, w piątek od 8:00 do 15:00.

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdswiecie.pl-zakładka NABORY- i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf)należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a)      osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

lub

b)      poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.

 

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Minimalna wartość grantu wynosi 30.000,00 zł, maksymalna wysokość grantuwynosi50.000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 927.438,00PLN.

 

VIII. WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radęw szczególności, gdy:

a)      dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,

b)      dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,

c)       informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

 

Wezwanie:

  1. zawiera informację dla wnioskodawcy co należy uzupełnić wraz z uzasadnieniem,
  2. powinno być wysłane niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji wstępnej wniosku i w formie pisemnej,
  3. może być skierowane za pomocą:

a)      nadania (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub

b)      szybkich dostępnych środków komunikacji, tj. poczta elektroniczna.

Wymagana jest zwrotna informacja o odebraniu wezwania.

Wnioskodawca po otrzymaniu wezwania składa, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, w formie odrębnego pisma, wymagane uzupełnienia w zakresie wskazanym przez LGD, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje protest.

Pismo stanowić będzie załącznik do Karty weryfikacji wstępnej wniosku.

Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień wydłuża 45-dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny i wyboru projektu o 7 dni.

 

IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadachudzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdswiecie.pl zakładka NABORY) i w biurze LGD. 

 

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” czynnego w godzinach: od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątki od godz. 8:00 do 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradczew zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwastanowią załącznik do Ogłoszenia.

 

Dodatkowe informacje:

Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

 

Załączniki dotyczące Ogłoszenia naboru wniosków:

Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, nabór VIII/2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 wzór - Wniosek o powierzenie grantu

Załącznik nr 2 wzór - Budżet projektu- zał. nr 1 do wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyodrębnionym e-mail – zał. nr 3 do wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 4 Kryteria oceny i wyboru projektów EFS

Załącznik nr 5 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS

Załącznik nr 6 wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa

Załącznik nr 7 Wzór - Umowa o powierzenie grantu (EFS)

Załącznik nr 8 wzór - Karta oceny zgodności projektu z LSR

Załącznik nr 9 wzór - Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik nr 24 Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 29 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Załącznik nr 30 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

 

Materiały pomocnicze:

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu EFS

 

Zasady udzielania doradztwa.