Kryteria wyboru operacji

Poniżej prezentujemy kryteria określone przez LGD.

  • 23 czerwca 2017 roku Urząd Marszałkowski zaakceptował aktualizację kryteriów oceny i wyboru operacji dla zakresów tematycznych planowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  • 21 lutego 2018 roku Urząd Marszałkowski zaakceptował aktualizację kryteriów oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P)                           Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD

Aktywny obszar LGD

Rozpoznawalny obszar LGD