Get Adobe Flash player

O nas


Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego zawiązała się 07 listopada 2007r. skupiając w swych szeregach aktywnych działaczy reprezentujących trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. Od 04 kwietnia 2008r. LGD jest już prawowitym Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy pod nr 0000303015.

Celem działania Lokalnej Grupy Działania jest:

wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe, samorządy i podmioty gospodarcze realizujące zadania zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.
LGD realizuje cele poprzez:

opracowanie i przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania LGD,
rozpowszechnianie założeń LSR,
realizację zadań wynikających z przyjętej LSR,
prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR,
upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSR,
opiniowanie projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich,
organizowanie i finansowanie:
przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn,
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, prowadzenie innych działań wspomagających realizację LSR.
LGD to stowarzyszenie otwarte, można do niego przystąpić lub zrezygnować z członkostwa w nim, a możliwości te określone są w statucie LGD.
Lokalna Grupa Działania stale zabiega o rozszerzenie liczby podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich na terenie powiatu świeckiego. W tym celu podejmowane są różnorodne działania promocyjno - informacyjne, których zadaniem jest upowszechnianie celów LGD i LSR oraz uświadomienie przyszłym partnerom korzyści wynikających z ich realizacji dla obszarów wiejskich, co ma zachęcić ich do wejścia w skład LGD.
Są to działania takie jak:

spotkania w gminach połączone z konsultacjami społecznymi z mieszkańcami gmin, mające na celu gromadzenia i uaktualniania wiedzy o faktycznych potrzebach lokalnej społeczności,
organizacja imprez promocyjnych na obszarze LGD,
przygotowanie i prowadzenie strony internetowej LGD,
dystrybucja ulotek i plakatów, zamieszczanie informacji w działających w regionie środkach masowego przekazu  prasa, radio i telewizja.
Ponadto zorganizowane są cykle spotkań z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi, na których przedstawiane są korzyści wynikające z przystąpienia do LGD, sposób funkcjonowania Grupy i nabycie członkostwa.
Przewidujemy, że przyszli partnerzy LGD proponować będą nowe zadania do realizacji przez LGD, dzięki czemu lista priorytetów zawartych w LSR LGD będzie mogła być w przyszłości uzupełniana i przedstawiana do akceptacji przez władze LGD.
Spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne oraz przychylne nastawienie do zmian są najlepszym przykładem otwartości LGD na lokalne podmioty, mieszkańców obszarów wiejskich. Uważamy, że przy odpowiednich działaniach promocyjno  informacyjnych dołączenie nowych członków będzie zjawiskiem ciągłym.

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce