Get Adobe Flash player

Informacje ogólne

Podejście LEADER, czyli "Liason Entrée Actions de Development de I Economic Rurale" znaczy "powiązanie działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich". Inicjatywa ta została zapoczątkowana po raz pierwszy w 1991 r. jako jedna z czterech inicjatyw Wspólnotowych. Wspólnie z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej oraz programami krajowymi, wspierającymi rozwój obszarów wiejskich, LEADER miał przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności tych obszarów poprzez wykorzystanie ich potencjału, promocję pozyskiwania i wykorzystania nowych technologii w zakresie lokalnego zintegrowanego rozwoju oraz rozpowszechnienie nowych metod i procesów na innych obszarach wiejskich.
Koncepcja Leader już od kilkunastu lat efektywnie wykorzystywana jest w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a jej cel nadal pozostaje ten sam. W dalszym ciągu Leader dąży do zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia stabilnego zatrudnienia, a w konsekwencji odpowiedniego poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich. Obecnie w podejściu Leader pokłada się duże nadzieje odnośnie jego roli w propagowaniu innowacyjnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich oraz zachęcaniu do współpracy sektora prywatnego i publicznego. Dlatego istotne jest zapewnienie przeniesienia do programów rozwoju obszarów wiejskich w/w zasad podejścia Leader oraz zdefiniowanie lokalnych grup działania i przedsięwzięć, na rzecz których należy udzielić wsparcia, uwzględniając funkcjonowanie partnerstw. Ponadto równie ważne jest wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, projektów współpracy oraz budowanie sieci kontaktów i zdobywanie doświadczeń.


Cechy podejścia Leader


Zasadnicze cechy podejścia Leader są wspólne zarówno dla inicjatywy Wspólnotowej Leader jak i podejścia Leader realizowanego w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2007 - 2013. Te cechy to:

- lokalne strategie rozwoju dla danego obszaru

- lokalne partnerstwo publiczno - prywatne: Lokalne Grupy Działania

- oddolne podejście

- zintegrowane podejście

- innowacyjność

- tworzenie sieci partnerstw lokalnych

- współpraca

Lokalne strategie rozwoju dla danego obszaru
Wsparcie udzielane jest obszarom, które wykazują spójność pod względem społecznym, przyrodniczym, gospodarczym i geograficznym, często posiadającym wspólne tradycje, lokalną tożsamość, wspólne potrzeby i oczekiwania. Na takich obszarach łatwe jest rozpoznanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz precyzyjne wyłonienie działań, które mają doprowadzić do rozwoju całego regionu.


Lokalne partnerstwo publiczno - prywatne: Lokalne Grupy Działania
Podstawą realizacji podejścia Leader jest współpraca lokalnych partnerów reprezentujących trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. Partnerzy ci kierują się znajomością obszaru, na którym działają, opracowują lokalną strategię rozwoju, którą następnie realizują jako formalnie zorganizowane partnerstwo zwane Lokalną Grupą Działania. Partnerstwo decyduje o podziale środków przyznanych na realizację strategii, a w przypadku dużego stopnia samodzielności, może również nimi zarządzać. O przedsięwzięciach wspieranych w ramach strategii decyduje wybrane w ramach LGD ciało decyzyjne, w którym przynajmniej 50% muszą stanowić przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.


Oddolne podejście
Oznacza aktywne uczestnictwo wszystkich środowisk (mieszkańców, sektora prywatnego, władz terytorialnych, organizacji) w planowaniu, wdrażaniu i wykonywaniu działań, które składają się na osiągnięcie określonego celu. Ten element podejścia Leader jest bardzo istotny, gdyż priorytety określone w lokalnej strategii rozwoju powinny być dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, co jest trudne do osiągnięcia bez ich udziału w procesie przygotowania i realizacji tej strategii.


Zintegrowane podejście
Lokalna Strategia Rozwoju musi posiadać wielosektorową podstawę, a działania i projekty w niej zawarte powinny być powiązane i koordynowane jako zgrana całość.


Innowacyjność
Założeniem Leadera jest wprowadzanie do polityki rozwoju obszarów wiejskich nowych, nie stosowanych wcześniej na danym obszarze metod oraz sposobów rozwiązywania występujących tam problemów. Mogą one dotyczyć nowego sposobu promowania lokalnych zasobów, działań służących rozwojowi lokalnemu, działania przynoszące w efekcie powstanie nowego produktu, nowego procesu, nowej formy organizacyjnej albo rozwój nowego rynku. Istotne jest, aby rozwiązania zastosowane na danym obszarze mogły zostać wykorzystane również gdzie indziej, gdzie pojawiają się podobne potrzeby, czy problemy, a gdzie tradycyjne metody interwencji nie przyniosły zadowalającego, trwałego rezultatu.


Tworzenie sieci partnerstw lokalnych
Tworzenie sieci partnerstw polega na stworzeniu połączeń pomiędzy aktywnie działającymi w zakresie rozwoju obszarów wiejskich partnerstwami. Sieć umożliwia wymianę doświadczeń, osiągnięć, przepływ informacji i innowacji, a także ułatwia poszukiwanie właściwych partnerów do realizacji projektów współpracy.


Współpraca
Ten element podejścia Leader dotyczy podejmowania przez Lokalną Grupę Działania wraz z inną grupą partnerską, działającą w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, realizacji wspólnego projektu. Taka współpraca daje wiele korzyści, tj. ożywienie własnej działalności LGD, umożliwienie rozwiązania problemów występujących na danym obszarze czy wykorzystanie lokalnych zasobów. Przykładem efektu projektu współpracy realizowanego przez kilka grup działających na podobnych zasadach może być na przykład organizacja wspólnego marketingu w różnych regionach specjalizujących się w wytwarzaniu tego samego produktu, rozwijanie wspólnych inicjatyw turystycznych w oparciu o wspólne tradycje kulturowe, czy zbudowanie wspólnego modelu lokalnego przedsiębiorstwa. Współpraca może obejmować grupy działające w różnych obszarach wiejskich w obrębie państwa członkowskiego (współpraca międzyterytorialna), jak również coraz bardziej popularna jest współpraca międzykrajowa.


Więcej informacji na stronach: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiwww.minrol.gov.pl

Strona Polskiej sieci Leader+www.leaderplus.org.pl

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwawww.fapa.com.pl

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce