Get Adobe Flash player

LEADER w Polsce

W 2004 roku Polska po wejściu do Unii Europejskiej zapoczątkowała program LEADER+ w formie pilotażu. Spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem społeczności wiejskich. Pierwszym etapem programu było zbudowanie partnerstw, czyli Lokalnych Grup Działania na obszarach wiejskich. Instytucją odpowiedzialną za kształt tego działania jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast wdrażaniem zajmuje się Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Pilotażowy Program LEADER+ (PPL+) podzielono na dwa etapy, tzw. schematy.

 Celem Schematu I było wsparcie tworzenia Lokalnych Grup Działania oraz umożliwienie przeprowadzenia przez środowiska lokalne analizy własnych możliwości rozwojowych i opracowania na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach Schematu I, wdrażanego od końca 2004 do końca 2006 roku, realizowane były działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców wsi w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw "trójsektorowych".

Lokalna Grupa Działania mogła przyjąć formę fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. O wsparcie finansowe procesu tworzenia LGD mogły ubiegać się samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia i ich związki oraz organizacje pozarządowe. Pilotażowy Program LEADER+ był realizowany na terenie gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich, na obszarze zamieszkałym przez 10 do 100 tysięcy mieszkańców (obszar co najmniej jednej gminy). Do I schematu przystąpiło 174 beneficjentów. W wyniku schematu I powstało w Polsce około 160 LGD.

 W Schemacie II beneficjentami były Lokalne Grupy Działania, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi. LGD wdrażały plany strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Schemat II pozwolił na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.

Podstawowym celem Pilotażowego Programu LEADER+ było pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Pilotażowy Program LEADER + miał sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej a także przyczynić się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.

Dopiero od roku 2007, czyli od nowego okresu  programowania, podejście LEADER zostało włączone do głównego nurtu działań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Inicjatywa LEADER, która ma na celu oddolną aktywizację terenów wiejskich ujęta jest obecnie w „Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013” jako jedna z czterech osi polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej informacji na stronach:

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiwww.minrol.gov.p

- Strona Polskiej sieci Leader+www.leaderplus.org.pl

- Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwawww.fapa.com.pl

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce