Get Adobe Flash player

Leader w Unii Europejskiej

W pierwszych latach realizacji Leader I (1991  1993) stał się czynnikiem pobudzającym rozwój obszarów wiejskich głównie tam, gdzie był najbardziej widoczny kryzys spowodowany zmniejszaniem się populacji, zwiększającym się bezrobociem, gwałtowną restrukturyzacją gospodarstw rolnych itp. Podejście Leader ożywiło i ułatwiło współpracę lokalnych partnerów, co zachęciło lokalne społeczności do wspólnego określania zasobów i możliwości danego obszaru oraz jak najlepszego wykorzystania tkwiącego w nim potencjału. Leader I charakteryzował się dużym zaangażowaniem lokalnych społeczności, w szczególności w zakresie podejmowania działań zmierzających do większego zróżnicowania gospodarki obszarów wiejskich. Na tym etapie w realizację programu włączyło się 217 obszarów wiejskich.

W latach 1994  1999 Leader II pozwolił na zastosowanie podejścia wypracowanego podczas wdrażania Leader I w szerszym zakresie. Szczególny nacisk brano na realizację projektów innowacyjnych oraz współpracę środowisk zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. W okresie realizacji Leader II wiele Lokalnych Grup działania nawiązało współpracę z lokalnymi partnerami z innych państw członkowskich. W program zaangażowały się kolejne obszary (łącznie 1000).

W latach 2000  2006 Leader+ stanowił kontynuację oraz dalsze poszukiwanie i rozwijanie możliwości wykorzystania lokalnego charakteru inicjatywy Leader. W Polsce po przystąpieniu do  Unii Europejskiej udało się wprowadzić inicjatywę LEADER jako Działanie 2.7. Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, pn.: Pilotażowy Program Leader+. Programem tym objęto ponad 900 obszarów wiejskich. Dopiero od roku 2007, czyli od nowego okresu  programowania, podejście LEADER zostało włączone do głównego nurtu działań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Inicjatywa LEADER, która ma na celu oddolną aktywizację terenów wiejskich ujęta jest obecnie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 jako jedna z czterech osi polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Doświadczenia zdobyte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w trakcie realizacji trzech edycji podejścia Leader pozwalają zauważyć wiele charakterystycznych dla tego typu inicjatywy cech, do których należą m.in.:

- aktywizacja lokalnych społeczności,

- mobilizacja lokalnych partnerów do wspólnego działania,

- upowszechnienie zdecentralizowanego, zintegrowanego i lokalnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich,

- zachęcanie do podejmowania innowacyjnych rozwiązań dla danego obszaru,

- tworzenie sieci partnerstw sprzyjających wymianie doświadczeń wśród aktywnie działających lokalnych partnerów,

- wspieranie przedsięwzięć różnej wielkości, ale mających ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Inicjatywa Wspólnotowa LEADER została stworzona i zastosowana jako swoisty eksperyment, jednak szybko znalazła wielu zwolenników i wyzwoliła ogromny potencjał w mieszkańcach wsi europejskiej. Obecnie jest szeroko stosowana w wielu regionach europejskich i przynosi widoczne rezultaty trwałego, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. W krajach starej 15 Unii Europejskiej działają 892 Lokalne Grupy Działania w ramach 73 programów.

Więcej informacji na stronach:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiwww.minrol.gov.pl

Strona Polskiej sieci Leader+www.leaderplus.org.pl

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwawww.fapa.com.pl

Przykłady podejścia Leader w praktyce

1. Strategia na rzecz wysokiej jakości produktów z regionu Montiferru - Sardynia (Włochy)

Nazwa LGD : LAG Montiferru, Barigadu, Sinis

Głównym celem LGD było ożywienie społeczno-gospodarczego systemu regionu w oparciu o jego żywy inwentarz oraz małe rzemieślnicze przedsiębiorstwa. Osiągnięto to poprzez:

- dodanie wartości lokalnym produktom i ułatwienie im dostępu do rynków lokalnych;

-  zabezpieczenie zasobów naturalnych zagrożonych zanikiem;

-  promocję wizerunku Montiferru;

      przywrócenie społeczno-kulturowego dziedzictwa społeczności lokalnej (zwyczajów i tradycji, które wcześniej charakteryzowały życie na wsi w tym regionie).

LGD pracuje nad procesem zwiększenia wartości i umożliwienia lokalnym produktom rolno-żywnościowym dotarcia do rynku. Projekt koncentruje się na typowym lokalnym serze zwanym Casizolu wyrabianym z mleka szczególnego gatunku krów, Modicano Sarda. Inwestycje w produkcję sera Casizolu koncentrują się na: poprawie procesu produkcyjnego, planowaniu bezpieczeństwa żywności; kursach szkoleniowych; finansowaniu przetwórstwa; tworzeniu powiązań z innymi lokalnymi produktami wysokiej jakości (miodem, oliwą z oliwek extra virgin, winem malvasia);

E-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Ożywienie zbiorów trzciny i turzycy w Norfolk Broads (Wielka Brytania)

Nazwa LGD : Broads & Rivers

Finansowanie w ramach Leadera+ zapewnia szkolenia i przywraca zaniedbane uprawy trzciny. Stwarza to szanse dla nowych przedsiębiorstw, jednocześnie podnosząc wydajność i dochody istniejących przedsiębiorców m.in. poprzez zapewnienie nowych maszyn lecz również dzięki poprawie możliwości zarobkowych członków LGD poza sezonami wycinania trzciny i turzycy.

W ramach pierwszego projektu udało się zatrzymać upadek lokalnej branży wycinania trzciny i turzycy oraz istotnie poprawiono poziom wiary w siebie i optymizmu. Drugi projekt zajmuje się długoterminowymi potrzebami branży, przyciągając i wspierając nowe podmioty, podnosząc wydajność i dochody dotychczasowych przedsiębiorców oraz intensywniej promując trzcinę i turzycę z regionu Broads.

Strona internetowa : www.broadsandrivers.org.uk

3. Bezpieczna przyszłość z należytym względem dla przeszłości

Nazwa LGD : Sepra

Sepra (po fińsku przyjaciel) jest to zarejestrowane stowarzyszenie działające na obszarach wiejskich ośmiu gmin Południowej Kymi, promujące wśród ludności lokalnej niezależną działalność. Wszystkie działania w ramach programu opierają się na poszanowaniu dla historii obszaru, przyrody i lokalnej ludności. Program posiada dwa obszary tematyczne: wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz zwiększenie interakcji obszarów wiejskich i miejskich.

Celem programu jest realizacja kluczowych celów poprzez:

- poprawę wewnętrznych funkcji w wioskach i innych społecznościach;

- rozwijanie turystyki i innych usług;

- promowane, marketing i rozwój nowych lub dotychczasowych produktów lokalnych;

- wspieranie nowych małych przedsiębiorstw;

- wykorzystywanie sąsiedztwa Rosji i Estonii oraz rozwijanie innych relacji międzynarodowych;

 - organizowanie uroczystości, na których mogliby się spotykać mieszkańcy wsi i miast.

Program rozwoju koncentruje się na technologii informatycznej, ochronie środowiska i w szczególności młodzieży.

Strona internetowa : www.seprat.net

Źródło: Podejście Leader: podstawowy poradnik www.ec.europa.eu

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce