Get Adobe Flash player

Oferty pracy - wrzesień 2009


Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
ogłasza nabór
na stanowisko pracy Kierownik Biura LGD Gminy Powiatu Świeckiego
1. Wymagania:
OGÓLNE:
Pracownikiem LGD Gminy Powiatu Świeckiego może być osoba, która:
 zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,
 posługuje się biegle językiem polskim,
 posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
KONIECZNE :
 wykształcenie wyższe,
 min. trzyletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pomocowych i zarządzaniu projektami,
 znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z aktami wykonawczymi,
 znajomość problematyki obszarów wiejskich w tym podejścia LEADER,
 ukończone kursy i szkolenia niezbędne na stanowisku w szczególności z zakresu PROW, zarządzania projektami (udokumentowane),
 bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).
 sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.
POŻĄDANE :
 znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację,
 znajomość zasad udzielania pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych,
 dobra organizacja pracy,
 prawo jazdy kat. B.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 nadzorowanie bieżącego funkcjonowania biura LGD
 kierowanie zespołem,
 prowadzenie spraw kadrowych,
 prowadzenie dokumentacji prawnej i kancelaryjno-biurowej LGD,
 prowadzenie rejestrów sądowych,
 uczestniczenie w posiedzeniach członków władz LGD oraz Rady i sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 prowadzenie rejestru uchwał,
 organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji w ramach działalności LGD,
 obsługa beneficjentów LGD,
 przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy,
 nadzór merytoryczny nad stroną internetową LGD,
 ochrona dokumentów przed zniszczeniem,
 archiwizacja dokumentów,
 współpraca z innymi instytucjami.
2. Wymagane dokumenty:
- życiorys /CV/,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne
Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie
do dnia 22 września 2009r.
Z dopiskiem: dot. Naboru na stanowisko Kierownik Biura
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.
Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
ogłasza nabór
na stanowisko pracy Pracownik administracyjny LGD Gminy Powiatu Świeckiego
1. Wymagania:
OGÓLNE:
Pracownikiem LGD Gminy Powiatu Świeckiego może być osoba, która:
 zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,
 posługuje się biegle językiem polskim,
 posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
KONIECZNE :
 wykształcenie min średnie,
 doświadczenie w rozliczaniu środków unijnych,
 znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z akta i wykonawczymi,
 znajomość problematyki obszarów wiejskich w tym podejścia LEADER,
 sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
 bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).
POŻĄDANE :
 dobra organizacja pracy,
 umiejętność obsługi interesantów.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej LGD,
- przyjmowanie i prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- przyjmowanie faksów, telefaksów, obsługiwanie telefonów,
- organizowanie posiedzeń członków władz LGD oraz Rady,
- organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji w ramach działalności LGD,
- obsługa beneficjentów LGD,
- przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów,
- rozliczanie środków na funkcjonowanie LGD oraz projektów współpracy w ramach PROW,
- przygotowywanie sprawozdań, raportów,
- aktualizacja stroną internetową LGD,
- ochrona dokumentów przed zniszczeniem,
- archiwizacja dokumentów,
- zaopatrzenie biura.
2. Wymagane dokumenty:
- życiorys /CV/,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne
Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie
do dnia 22 września 2009r.
Z dopiskiem: dot. Naboru na stanowisko Pracownika administracyjnego
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.
Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
ogłasza nabór
na stanowisko pracy Głównego księgowego LGD Gminy Powiatu Świeckiego
1. Wymagania:
OGÓLNE:
Pracownikiem LGD Gminy Powiatu Świeckiego może być osoba, która:
 zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,
 posługuje się biegle językiem polskim,
 posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
KONIECZNE :
 wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości lub finansów m.in. w organizacjach pozarządowych,
 wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych,
 znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z aktami wykonawczymi,
 znajomość informatycznych programów finansowo - księgowych
 dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).
 sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.
POŻĄDANE :
 znajomość zasad udzielania pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych,
 umiejętność samodzielnego śledzenia zmian w przepisach,
 dobra organizacja pracy.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 prowadzenie ksiąg rachunkowych LGD w tym kasy według zasad określonych ustawą o rachunkowości z dnia 29-X-1994r. ze zmianami oraz wymagań ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. i pozostałych przepisów szczegółowych.
 przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących w szczególności:
o Ustalania podstaw opodatkowania i opłacania podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze,
o Wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników.
 prowadzenie list płac pracowników.
 bieżąca znajomość programów realizowanych przez LGD i zasad ich rozliczania.
 przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych.
 nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez innych pracowników.
2.Wymagane dokumenty:
- życiorys /CV/,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne
Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie
do dnia 22 września 2009r.
Z dopiskiem: dot. Naboru na stanowisko Głównego księgowego
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce