Get Adobe Flash player

Pojęcie pomoc publiczna nie zostało precyzyjnie określone w dokumentach Unii Europejskiej. Jednak pośrednio na podstawie art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:
jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.
Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.

Zgodnie z "Wspólnotowymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa - Vademecum" warunki określone powyżej należy rozumieć w następujący sposób:

Przekazanie zasobów państwowych:
Zasady pomocy państwa obejmują wyłącznie środki, z zastosowaniem których wiąże się przekazanie zasobów państwowych (przez władze krajowe, regionalne lub lokalne, banki publiczne, fundacje itp.). Pomoc nie musi być koniecznie udzielona przez państwo. Może być również udzielona przez prywatny lub publiczny organ pośredni wyznaczony przez państwo.

Korzyść ekonomiczna:
Pomoc powinna stanowić korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorstwo nie uzyskałoby w zwykłym toku działalności. A oto mniej oczywiste przykłady transakcji spełniających ten warunek:

firma kupuje lub dzierżawi grunt będący własnością skarbu państwa po cenie niższej od ceny rynkowej;
firma sprzedaje grunt skarbowi państwa po cenie wyższej niż cena rynkowa;
firma korzysta z uprzywilejowanego dostępu do infrastruktury nie uiszczając za to stosownej opłaty;
firma uzyskuje kapitał podwyższonego ryzyka od państwa na warunkach, które są bardziej korzystne niż warunki oferowane w sektorze prywatnym.
Selektywność:
Pomoc państwa musi wpływać na równowagę pomiędzy niektórymi przedsiębiorstwami i ich konkurentami. Selektywność to cecha odróżniająca pomoc państwa od tzw. ?środków ogólnych? (czyli środków, które mają zastosowanie do wszystkich firm we wszystkich sektorach gospodarki w danym państwie członkowskim). Za selektywny uważa się taki program, w przypadku którego władze zarządzające posiadają pewną swobodę decyzyjną. Kryterium selektywności spełnione jest również wówczas, gdy program ma zastosowanie tylko do części terytorium państwa członkowskiego (tak jest w przypadku wszelkich programów pomocy regionalnej i sektorowej).

Wpływ na konkurencję i wymianę handlową:
Pomoc musi mieć potencjalny wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. Wystarczy wykazać, że beneficjent prowadzi działalność gospodarczą i działa na rynku, na którym istnieje wymiana handlowa pomiędzy państwami członkowskimi. Forma działalności beneficjenta nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia (nawet organizacja nienastawiona na osiąganie zysku może prowadzić działalność gospodarczą). Komisja uważa, że niewielkie kwoty pomocy (pomoc zgodna z zasadą de minimis) nie mają potencjalnego wpływu na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. W związku z tym Komisja jest zdania, że pomoc taka nie wchodzi w zakres art. 87 ust. 1 Traktatu.

Udzielanie pomocy publicznej w UE jest niezgodne ze wspólnym rynkiem (a zatem jest niedopuszczalne) z wyjątkiem sytuacji opisanych w TWE. Wyjątki te zostały skatalogowane w przepisach art. 87 ust. 2 i 3 TWE.

Rodzaje pomocy publicznej:

Pomoc indywidualna - udzielona jednemu, z góry znanemu podmiotowi (np. stoczni), na określony cel
Pomoc udzielona w ramach programów pomocowych ? udzielona podmiotom lub jakieś grupie podmiotów, których nie można wskazać imiennie
W ramach pomocy udzielonej w ramach programów pomocowych wyróżniamy m.in:

Pomoc regionalną
Pomoc de minimis
Pomoc regionalna ? Regionalna pomoc inwestycyjna udzielona jest w celu zwiększenia poziomu inwestycji w regionie. Pomoc regionalna może być udzielona wyłącznie na ?nowe inwestycje?, które obejmują m.in.:

inwestycje w aktywa materialne i niematerialne, związane z:
a. utworzeniem nowego zakładu (np. budowa i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego przez istniejącego przedsiębiorcę),

b. rozbudowę istniejącego przedsiębiorcę (np. zwiększenie zdolności wytwórczych),

c. dywersyfikacją produkcji w istniejącym zakładzie (rozszerzenie oferty produktowej polegające na wprowadzeniu nowego produktu obok produktów dotychczas wytwarzanych), lub

d. zasadnicza zmianą całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie (prowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas)

nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Kwalifikowalność kosztów ? przedsiębiorca aby uzyskać wsparcie nie może rozpocząć realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy i uzyskaniem od organu odpowiedzialnego za udzielenie pomocy ( w naszym województwie to Urząd Marszałkowski) pisma, że projekt, co do zasady, kwalifikuje się do pomocy (około 60 dni od złożenia wniosku aplikacyjnego).


Pomoc de minimis ? jest to pomoc, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji.

Graniczną kwotą pomocy de minimis jest 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej niż te 200 tysięcy euro pomocy na przestrzeni trzech lat, z jakiegokolwiek źródła, bowiem wartości otrzymanej pomocy sumuje się.

Ograniczenia:

pomoc de minimis nie może być udzielona w sektorach: produkcji pierwotnej produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, węgla kamiennego
w sektorze transportu drogowego limit pomocy de minimis wynosi 100 tys. euro w ciągu trzech lat, ponadto pomoc ta nie może być wykorzystana na nabycie środków transportu.
Kwalifikowalność kosztów ? przedsiębiorca aby uzyskać wsparcie nie może rozpocząć realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Dopiero po jego złożeniu koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane w odróżnieniu od zasad pomocy regionalnej.

Więcej o zasadach udzielania pomocy publicznej, jej rodzajach oraz szczegółowych uregulowaniach dla poszczególnych typów pomocy w opracowaniu: Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa ? Vademecum

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce