Get Adobe Flash player

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Program jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007?2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007?2013 (Narodowej Strategii Spójności; NSRO/NSS) w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywania szans rozwojowych planowanych przez samorządy województw. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007?2013 będzie podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020.
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru, to jest stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Za wdrażanie programu odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Kujawsko?Pomorskiego. Regionalny Program Operacyjny realizowany będzie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem strategicznym Programu jest:

poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności
społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru

Cele szczegółowe Programu:

1. Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego
2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu.
3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców.

Cele programu będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określane jako osie priorytetowe.

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Celem osi priorytetowej jest poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym) dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportowego.
Pomoc przeznaczona m.in. na:
działania ukierunkowane na budowę i przebudowę infrastruktury transportu drogowego, w tym szczególnie na zintegrowanie regionalnego układu komunikacyjnego i zespolenie go z krajowym oraz europejskim systemem komunikacyjnym,
rozbudowę miejskich systemów publicznego transportu pasażerskiego w głównych miastach regionu, która obejmie sieci szynowe tramwajowe, przystanki, stacje i węzły przesiadkowe, zakup taboru,
projekty z zakresu zarządzania ruchem i monitorowania ruchu.
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne Użytkowanie środowiska

Celem osi priorytetowej jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.
Pomoc przeznaczona m.in. na:
przedsięwzięcia rozwoju i unowocześniania sieci przesyłowych i urządzeń oczyszczalni ścieków, w szczególności wykorzystujące potencjał energetyczny odpadów (gazów) dla celów gospodarczych,
przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym skierowane na zapobieganie powstawaniu odpadów, segregację i odzysk odpadów, których powstania nie można uniknąć, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie kompleksowych systemów racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym
zintegrowanej infrastruktury do prowadzenia segregacji i selektywnej zbiórki odpadów, transportu odpadów, ich odzysku, recyklingu, składowania i unieszkodliwiania w inny sposób niż składowanie, w tym połączonego z odzyskiem energii,
projekty w zakresie produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej z siłowni wykorzystujących: biomasę, energię słoneczną, geotermalną, wód płynących,
zapobiegania zagrożeniom naturalnym,
rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej i zabezpieczenia przed deficytem wody
zadania z zakresu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom,
projekty współpracy międzynarodowej w zakresie tworzenia sieci współpracy międzyregionalnej.
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Celami osi są: poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury), w tym dla osób niepełnosprawnych oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Pomoc przeznaczona m.in. na:
rozwój i unowocześnianie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej,
przedsięwzięcia związane z budową, modernizacją i wyposażeniem: bibliotek, obiektów sportowych, domów studenckich i innych elementów ważnych dla osiągania wysokich standardów kształcenia,
wzmocnienie szeroko rozumianej bazy dydaktycznej szkolnictwa osób dorosłych (ustawicznego), dla ich zawodowej adaptacji do potrzeb rynku pracy,
przedsięwzięcia skierowane na rozbudowę i unowocześnienie obiektów oraz poprawę wyposażenia placówek oświatowych i wychowawczych pozostałych poziomów kształcenia, w tym ich uzupełnianie o brakujące dziś takie elementy jak np.: pracownie przedmiotowe, specjalistyczne i warsztaty nauki zawodu, obiekty dla szkolnego sportu, rekreacji i kultury,
inwestycje w infrastrukturę pomocy społecznej, w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz domy pomocy społecznej,
inwestycje rozwoju infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym, zwiększające potencjał kreacji oferty kulturalnej będącej znakiem rozpoznawczym województwa kujawsko-pomorskiego, elementem jego wizerunku.
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Głównym celem osi priorytetowej jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez realizację celów szczegółowych:
zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy jej wykorzystaniu dostępu do światowych zasobów informacji, usług internetowych, usług multimedialnych,
stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Pomoc przeznaczona m.in. na:
kontynuację budowy regionalnej, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej poprzez jej uzupełnianie sieciami lokalnymi (wiejskimi, miejskimi), udostępnianie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), wsparcie projektów uruchamiania systemów niezbędnych dla funkcjonowania tej sieci, w tym zapewniających jej bezpieczeństwo, zwiększających zakres oferowanych przez nią usług,
projekty uruchamiania specjalistycznych systemów informatycznych (zintegrowanych platform cyfrowych) przez podmioty świadczące usługi publiczne dla ludności jak np.: systemów w sferze administracji i zarządzania, w tym z wykorzystaniem systemów geoinformacyjnych (GIS, SIT itp.), systemów z zakresu bezpieczeństwa publicznego np. ratownictwa medycznego, systemów teleedukacyjnych, systemów monitorowania np. środowiska przyrodniczego, produkcji rolnej i innych,
projekty tworzenia cyfrowych zbiorów informacji (baz danych), w szczególności dotyczących dziedzictwa kulturowego,
projekty podmiotów gospodarczych ukierunkowane na rozwijanie działalności gospodarczej w oparciu o dostępność do sieci szerokopasmowej jako niezbędnego elementu procesu wytwórczego, świadczonej usługi, np. e-handel, e-nauczanie.
projekty współpracy międzynarodowej w zakresie tworzenia sieci współpracy międzyregionalnej.
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Celem osi priorytetowej jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia.
Pomoc przeznaczona m.in. na:
rozwój instytucji otoczenia biznesu, zwiększanie i zróżnicowanie oferty ich usług adresowanych do przedsiębiorców,
uruchomienie nowych, wzmocnienie kapitałowe istniejących instytucji finansowego wsparcia przedsiębiorczości funduszy pożyczkowych i funduszy doręczeniowych,
wzmocnienia infrastruktury technicznej świadczenia usług przez instytucje otoczenia biznesu projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw ukierunkowanych na zwiększenie, unowocześnienie (wprowadzanie nowoczesnych technologii) zdolności wytwórczych, produkcyjnych i usługowych, skutkujących tworzeniem nowych miejsc pracy,
przedsięwzięcia inwestycyjne w istniejących przedsiębiorstwach w zakresie ich dostosowywania do wymogów ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji wspólnotowych, w tym: monitoringu wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, porządkujących gospodarkę wodościekową przedsiębiorstw, ich gospodarkę odpadami, ograniczających niekorzystne oddziaływania na atmosferę, z wyłączeniem firm, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia zgodności z unijnymi dyrektywami,
wzmocnienie zdolności regionalnego sektora badań i rozwoju nowych technologii (B+RT) w zakresie jego innowacyjnego oddziaływania na gospodarkę,
wspieranie promocji produktów (wyrobów, usług, osiągnięć know how), które mają szanse stać się markami regionu, sprzyjać kreowaniu jego wizerunku jako obszaru oferującego nowoczesne, a zarazem unikalne towary i usługi, w którym rodzą się innowacyjne idee przedsięwzięcia przygotowania terenów inwestycyjnych w zakresie ich uzbrojenia w infrastrukturę: wodno-ściekową, energetyczną, drogową oraz ich promocji.
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Celem osi priorytetowej jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki.
Pomoc przeznaczona m.in. na:
rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej,
projekty dotyczące wyposażenia terenów o walorach środowiska przyrodniczego atrakcyjnych dla wypoczynku i turystyki w odpowiednią infrastrukturę wzmacniającą ich użyteczność dla tego celu, umożliwiającą ich wykorzystanie przez różne formy turystyki specjalistycznej,
przedsięwzięcia zagospodarowania infrastrukturalnego obszarów zalesionych, zwłaszcza podmiejskich, udostępniających je dla wędrówek pieszych, turystyki rowerowej i turystów zmotoryzowanych,
projekty inwestycyjne podmiotów sektora szeroko rozumianych usług turystycznych: noclegowych, gastronomicznych, handlowych, rekreacyjno-rozrywkowych, sportowych, informacyjno-recepcyjnych i innych,
przygotowanie i promocję produktów turystycznych, w szczególności eksponujących oryginalność i unikalność oferty turystycznej regionu,
rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych skierowanych na wykorzystanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, na podniesienie jakości usług, będzie warunkowane tworzeniem nowych miejsc pracy.
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Celem osi priorytetowej jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych.
Pomoc przeznaczona m.in. na:
wspieranie działań rewitalizacji w/w terenów (obszarów), skierowanych na poprawę warunków codziennego życia mieszkańców, skutkujących ich aktywizacją społeczno-gospodarczą, przy jednoczesnym zachowaniu, przywróceniu ich wartości kulturowych i historycznych,
unowocześnianie zagospodarowania infrastrukturalnego oraz renowację obiektów, w tym renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (w zakresie odnowy części głównej struktury budynku, instalacji technicznych, innych działań mających na celu oszczędność energetyczną),
renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, dla udostępnienia nowoczesnych, socjalnych mieszkań dobrej jakości, uwzględniających obniżenie zużycia energii, w pierwszej kolejności dla zaspokojenia potrzeb grup społecznych o niższych dochodach, osób o szczególnych potrzebach,
wspieranie przedsięwzięć nadających nowe walory użytkowe terenom poprzemysłowym, przystosowujących je do nowych funkcji społeczno-gospodarczych,
projekty ujęte w programie rewitalizacji miasta sporządzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego i podlegającym ocenie przez IZ.
Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

Celem głównym osi jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem osi jest zapewnienie pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym monitoringu i kontroli.

Szczegółowe informacje na stronach:
Województwo Kujawsko-Pomorskie www.kujawsko-pomorskie.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce