Get Adobe Flash player

Wszystkie instytucje zaangażowane w realizację projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz jego beneficjenci przygotowują dokumenty sprawozdawcze z realizowanych przedsięwzięć.

Wymogi odnośnie sprawozdawczości określone są odrębnie dla poszczególnych poziomów sprawozdawczości:

Projektu,
Działania,
Priorytetu,
Programu Operacyjnego.
Na poziomie realizacji projektu

Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa o dofinansowanie projektu. Informacje sprawozdawcze beneficjent przekazuje do instytucji wdrażającej (IW) (Instytucji Pośredniczącej II stopnia - IP2) lub do Instytucji Pośredniczącej (jeżeli zadania w ramach Działania nie zostały delegowane do Instytucji Pośredniczącej) we wniosku o płatność w części sprawozdawczej.

Wniosek o płatność łączy informacje na temat wydatków finansowych poniesionych w ramach projektu z opisem rodzaju działań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione. Połączenie tych dwóch informacji pozwala na sprawne monitorowanie postępów realizacji projektu i stanowi uzasadnienie dla poniesionych wydatków. Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania wniosku beneficjenta o płatność określają dokumenty programowe.

Wniosek o płatność w części sprawozdawczej zawiera informacje dotyczące: postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy, problemów i trudności we wdrażaniu projektu (oraz podjęte środki zaradcze), prognozy realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym, w tym płatności na kolejne kwartały uwzględniające cały okres realizacji projektu, oraz informacje dotyczące zgodności z politykami wspólnotowymi i prawem wspólnotowym.

Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedłożenia wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą.

Wymogi i terminy sprawozdawczości na przykładzie PO KL

Beneficjent realizujący projekt w ramach PO KL sporządza i przekazuje do instytucji nadrzędnej wniosek o płatność z częścią sprawozdawczą dotyczącą postępu realizacji projektu w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz nie później niż 30 dni od zakończenia realizacji projektu.
Brak poniesionych wydatków związanych z projektem nie zwalnia beneficjenta z wypełnienia wniosku, w szczególności części dotyczącej postępu rzeczowego.
Termin weryfikacji wniosku o płatność reguluje umowa lub inny właściwy dokument.
Weryfikacja prowadzona jest zgodnie z procedurami wewnętrznymi danej instytucji.
Pozytywnie i w całości zweryfikowana część wniosku o płatność w części sprawozdawczej, jest koniecznym warunkiem zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta.

Wydarzenia

październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fundusze unijne w pigułce