Get Adobe Flash player

Korzystanie z funduszy unijnych wiąże się z koniecznością stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).

Jeżeli nasz projekt jest finansowany w 50% ze środków publicznych (a dotacje unijne są takimi środkami) jesteśmy zgodnie z art. 3 ust 1 PZP zobowiązani do zakupu usług i towarów w ramach projektu zapisami ustawy.

Ustawa w art. 4 wskazuje w jakich sytuacjach możemy jej nie stosować, z wskazanego katalogu dla nas najistotniejsze są dwa przypadki.

Zatem nie musimy stosować ustawy PZP do m.in:

umów z zakresu prawa pracy;
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro;
Wspólnotowy Słownik Zamówień

Konieczność stosowania zapisów ustawy należy analizować w perspektywie konkretnego rodzaju zakupu usługi lub towaru w perspektywie całego projektu. Do określenia przedmiotu zamówienia niezbędne jest stosowanie klasyfikacji CPV ? Wspólnotowego Słownika Zamówień.

Kwestie dot. stosowania Wspólnotowego Słownika Zamówień (CPV) przez zamawiających w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV, do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z obecnych Państw Członkowskich UE, stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (art. 227 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 4).

Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.

Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Słownik uzupełniający obejmuje kody alfanumeryczne składające się z litery oraz czterech cyfr.

Oficjalny tekst Rozporządzenia 2151/2003 opublikowany został w Dzienniku Urzędowym UE.

Rozporządzenie 2151/2003.

Drzewo kodów CPV dostępne jest na stronie http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain

Tryby udzielania zamówień publicznych

Prawo Zamówień Publicznych wymienia osiem trybów udzielania zamówień publicznych:

przetarg nieograniczony (tryb podstawowy)
przetarg ograniczony (tryb podstawowy)
negocjacje z ogłoszeniem,
dialog konkurencyjny,
negocjacje bez ogłoszenia,
zamówienie z wolnej ręki,
zapytanie o cenę,
licytacja elektroniczna
Ustawa wskazuje przetarg nieograniczony i ograniczony jako tryby podstawowe udzielania zamówień, czyli te dwa tryby można stosować w każdej sytuacji natomiast pozostałe tryby mogą być stosowane jedynie w ograniczonych przypadkach, po spełnieniu warunków zawartych w ustawie PZP.

Czasami wprowadzone są inne zasady realizacji zamówień np. dla przedsiębiorców korzystających z funduszy unijnych.

W naszym województwie Urząd Marszałkowski w Toruniu jako Instytucja Wdrażająca RPO WK-P, opublikował w dniu 13-06-2008r. specjalny komunikat o treści:

Komunikat w sprawie obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wszystkie wydatki w ramach Projektu muszą być ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy oraz w przypadku, gdy wartość Projektu przekracza 500 000 PLN.

W przypadku niepodlegania przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (np. ze względu na wartość zamówienia, które nie przekracza kwoty obligującej beneficjenta do stosowania przedmiotowej ustawy) lub gdy wartość Projektu nie przekracza 500 000 PLN Wnioskodawca, przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu jest zobowiązany w szczególności do:

wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszy bilans ceny lub ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu umowy,
przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności zebrania przynajmniej 3 ofert handlowych, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, pisemności postępowania, przechowywania dokumentacji ofertowej),
dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.
Jednocześnie informujemy, iż zaproponowana wcześniej kwota 250 000 PLN została podwyższona przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P mając na uwadze uwagi potencjalnych beneficjentów w tym zakresie.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych może dokonywać korekt finansowych ustalonych zgodnie z dokumentem pt.: ?Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE? zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Jednocześnie IZ RPO WK-P informuje, iż mając na uwadze zarzuty formalne Komisji Europejskiej dot. niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami oraz Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską do czasu wejścia w życie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych dostosowujących jej przepisy do wymogów prawa UE, beneficjentom funduszy unijnych zaleca się stosowanie Zaleceń dla beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 lutego 2008r. w celu uniknięcia nieprawidłowości, co może skutkować uznaniem części lub całości środków przekazywanych z budżetu WE za niekwalifikowane. W/w zalecenia dostępne są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl.

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce