Informacja z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr I/2017 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Rada Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" w dniu 29 sierpnia 2017 r. dokonała oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej. 

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” dostępnych na stronie internetowej LGD.