Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

 Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 09:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr XV/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: c) kluby młodzieżowe, f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

W ramach naboru złożonych zostało 13wniosków o powierzenie grantów, do oceny przedłożonych zostanie 11 wniosków o powierzenie grantu.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Powołanie protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Sprawdzenia quorum obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7. Ocena wniosków pod względem:

a. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P

b. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty grantu

8. Zamknięcie posiedzenia.