Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

 

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 24 marca 2021r. (środa) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 09:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr XIX/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: d) kluby pracy, e) aktywizacja społeczno-zawodowa
[6 wniosków] oraz na nabór XX/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji[10 wniosków].

W ramach ww. naborów złożonych zostało łącznie 16wniosków o powierzenie grantów, do oceny przedłożonych zostanie 16 wniosków o powierzenie grantu.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Powołanie protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Sprawdzenia quorum obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7. Ocena wniosków pod względem:

a. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P

b. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty grantu

8. Zamknięcie posiedzenia.