Zmiana zawiadomienia o posiedzeniu Rady w dniu 23 marca 2021 r. oraz odwołanie posiedzenia Rady w dniu 24 marca 2021 r.

 Nastąpiła zmiana wykazu wniosków o powierzenie grantu, które będą rozpatrywane w dniu 23 marca 2021r. (wtorek) od godz. 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE RADY PLANOWANE NA DZIEŃ 24 MARCA 2021 r. NIE ODBĘDZIE SIĘ W USTALONYM TERMINIE Z POWODU PROBLEMÓW Z POZYSKANIEM PRAWOMOCNOŚCI POSIEDZENIA.

 Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w dniu 23 marca 2021 r. będzie dotyczyć oceny wniosków o powierzenie grantu z Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych w odpowiedzi na:

a)      nabór nr XXI/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym Ekonomia Społeczna – 2 wnioski;

b)     nabór nr XX/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym typ 2. działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji – 10 wniosków.

 

Porządek posiedzenia.:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawdzenia quorum obrad. 

5. Stwierdzenie prawomocności obrad.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Ocena wniosków pod względem:

a. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P

b. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty grantu.

8. Zamknięcie posiedzenia