Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

 

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w trybie obiegowym w dniach: 26 kwietnia 2021 r., 27 kwietnia 2021 r., 28 kwietnia 2021 r., 29 kwietnia 2021 r., 30 kwietnia 2021 r..

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabory numer:

a) XVIII/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: c) kluby młodzieżowe, f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;

b)  XIX/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: e) aktywizacja społeczno-zawodowa;

c) XX/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji;

d)    XXI/RPO/EFS/2020 w zakresie tematycznym Ekonomia Społeczna;