KOMUNIKAT: Wydłużenie terminu weryfikacji/oceny Grantobiorców z EFRR

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o wydłużeniu terminu weryfikacji/oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru numer II/G/RPO/EFRR/2021 - typ projektu: TYP 2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, maksymalnie do dnia 14 lipca 2021 r., tj. 60 dni roboczych od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru.

Przedłużenie terminu jest niezbędne z uwagi na dużą liczbę wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach ww. naboru.

Powyższa decyzja została podjęta przez Zarząd LGD na podstawie Uchwały Zarządu nr 21/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.