Poszerzone osobowo posiedzenie zarządu Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

W dniu 11 kwietnia 2022r. odbyło się poszerzone osobowo posiedzenie zarządu Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. W posiedzeniu udział wzięli: p. Bartosz Szymański Dyrektor Wydziału RLKS i p. Mariusz Kiernozek Kierownik biura ds. Umów Ramowych RLKS z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, jak również burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin  z obszaru powiatu świeckiego wraz ze starostą Panią Barbarą Studzińską jako przedstawiciele samorządów będących partnerami LGD. Ponadto w posiedzeniu brali udział pracownicy. Głównym tematem posiedzenia było zainaugurowanie przygotowań do opracowania LSR na kolejną perspektywę finansową 2021-2027.

Krótkie podsumowanie stanu realizacji LSR na lata 2014-2020 przedstawił Prezes zarządu LGD Zdzisław Plewa. Przedstawiono terminarz spotkań roboczych w poszczególnych gminach jak również podjęto dyskusję dotyczącą budowania strategii.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7