Rozpoczynamy projekt Pilotażowy z EFS 

W dniu 24 marca 2023r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim podpisali umowę nr UM_WR.433.1.026.2023 o dofinansowanie Projektu pt. „Działania wspierające rozwiązania w zakresie tworzenia i rozwoju działalności Centrów Aktywności Lokalnej oraz animacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń w powiecie świeckim”, Nr RPKP.11.01.00-04-0019/22, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Celem projektu jest realizacja działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez utworzenie 3 Centrów Aktywności Lokalnej dla wsparcia 100 K i M oraz animacja społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji pozarządowych dla wsparcia 440 K i M zamieszkujących powiat świecki, do IX/2023.
Projekt zakłada realizację dwóch typów projektu:
-typ1. Mediateki - Centra Aktywności Lokalnej, tj. utworzenie 3 CAL, które służyć będą integracji i aktywizacji K i M poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i podejmowanie działań o charakterze środowiskowym odpowiadających potrzebom uczestników, w tym zapewni się integrację z lokalną społecznością.
-typ5. Animacja społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie lokalnie działających NGO mających siedzibę na terenie powiatu świeckiego, m.in. OSP, KGW.
Zaplanowano gry i zabawy integracyjne, warsztaty tematyczne dla seniorów, senior quiz, robotykę i programowanie, taniec z elementami akrobatyki, szkolenia z ratownictwa medycznego, fizjoterapię, gimnastykę umysłu, wyjazdy integracyjne, spotkania międzypokoleniowe, zajęcia z kompetencji cyfrowych, warsztaty zgodne z misją ZHP.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2023r. do września 2023r.
Całkowita wartość projektu to 447 445,00 zł, w tym 425 000,00 (EFS) oraz 22 445,00 (wkład własny).