poziom kolor EFRR 

Świecie, 02 lipiec 2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” (zamiennie: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane

przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18

Numer naboru LGD: I/RPO/EFRR/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
REWITALIZACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Cel ogólny:
Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku

Cel szczegółowy: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD - EFRR

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności             (Dz. U. tj. 2018, poz. 140), zwana dalej: Ustawą o RLKS.

Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu.

I. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski – 16 lipiec 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 03 sierpień 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” pod adresem:

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie;

w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do czwartku 7:30 do 15:30, w piątki 8:00 do 15:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

1.          Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (zamiennie: GWD/Generator wniosków) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu)  oraz zgodnie z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD).

2.          Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, w terminie naboru.

3.          Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:

1 egzemplarz: oryginał wniosku + komplet załączników i

2 egzemplarz: kopia wniosku + kopia kompletu załączników.

4.      Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub przez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W celu sprawniejszej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie projektu w formie papierowej osobiście lub przez posłańca.

5.      Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.

6.      W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 316.

7.      Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).

8.      Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o naborze.

9.      Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz w kryteriach wyboru projektu/warunkach udzielenia wsparcia, w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu.

Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia (dalej: warunki udzielenia wsparcia). Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik do Uchwały Nr 14/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 22 stycznia 2018 r.

10.   Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.

11.   Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:

·        Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.

·        Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

12.    Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

13.   Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.

14.   Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:

·        logo RPO WK-P;

·        cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;

·        numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;

·        numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;

·        numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;

·        nazwa wnioskodawcy;

·        tytuł projektu.

15.   W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer naboru, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

16.   Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.

17.   Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.

18.   Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego.

V. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020.

VI. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

- liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów,

- liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (RLKS).

Wskaźniki produktu:

- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach,

- długość przebudowanych dróg gminnych (RLKS),

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (RLKS),

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,

- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,

- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne.

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 664 000,00 PLN.

IX. FORMA WSPARCIA

Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

IZ RPO WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

XI. ETAPY WERYFIKACJI

Wnioski o dofinansowanie projektów, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane, zgodnie z ustawą o RLKS, Procedurą oceny i wyboru projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 14 do Ogłoszenia), Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 5.4 Systemu oraz zał. nr 1 i 6 do Systemu) oraz Podręcznikiem dla LGD, stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego Ogłoszenia w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

       w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania;

       jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie);

       w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów LGD przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów wybranych.

       szczegółowe zasady oceny i wybory projektów zostały opisane w załączniku do niniejszego Ogłoszenia, tj. Podręczniku dla LGD część 2 (rozdział VIII.5.).

Weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

     Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

     Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach naboru (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).

     Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.

     Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte
w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

     Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił warunki udzielenia wsparcia, umowę o   dofinansowanie.   Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu wynosi 10 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. tj. 2018 poz. 140). Protest może być złożony po każdym etapie oceny projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji.

Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny.

Na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD protest przysługuje od:

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW;

Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji/warunków udzielenia wsparcia, w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu, wraz ze stosownym uzasadnieniem.

albo

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez ZW Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Na etapie weryfikacji projektu przez LGD protest wnoszony jest do Departamentu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem LGD, natomiast na etapie weryfikacji przez ZW protest wnoszony jest do Departamentu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów/warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów oceny projektów czy też warunków udzielenia wsparcia];

5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.


Ponadto (jeśli dotyczy):

7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

8) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

9) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z oceną operacji w ramach warunków udzielenia wsparcia wraz ze stosownym uzasadnieniem.

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament Rozwoju Regionalnego wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej zostały uregulowane w załączniku nr 8 „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS” do Systemu oceny projektów.

XIV. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektu będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Ogłoszenia.

XV. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, czynnego w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz w piątki od 8:00 do 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Telefon do biura LGD: 52 33-01-832

Dodatkowe informacje:

Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty
w biurze LGD.

Zasady udzielania doradztwa w biurze LGD stanowią załącznik nr 19 do Ogłoszenia.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1.       Kryteria wyboru projektu;

2.       Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

3.        Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR
w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

4.        Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków
o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;

5.        Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;

6.        Regulamin użytkownika GWD;

7.        Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];

8.        Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];

9.       Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;

10.    Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru projektu;

11.    Wzór umowy o dofinansowanie projektu;

12.    Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);

13.    Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 - http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/lsrnowe;

14.    Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020;

15.     Podręcznik dla LGD część 2;

16.     Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;

17.     Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020
w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”;

18.     Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

19.     Zasady udzielania doradztwa w biurze LGD.

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty pomocnicze:

·        Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ

·        Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

·        System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

·        Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020